ทุนนิยมที่ยั่งยืน ประชาธิปไตยที่แท้จริง

คุณค่าสำคัญที่ขับเคลื่อนระบอบทุนนิยม 2.0 คือ “อัตตานิยม” (Self Centered Value) เพื่อตอบโจทย์

โลกของการพึ่งพิง  อย่างไรก็ดี ค่านิยมดังกล่าว ดูจะไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ซึ่งกำลังเปลี่ยนไปสู่โลกของความเป็นอิสระ และโลกที่อิงอาศัย มากขึ้น การอยู่ในโลกใหม่อย่างเป็นปกติสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน Mindset และ Skill-set  โดยการปลูกฝัง 2 คุณค่าสำคัญ คือ

 

1)            ค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ (Self Expression Value) เพื่อตอบโจทย์การอยู่ในโลกของความเป็นอิสระ

2)            ค่านิยมจิตสาธารณะ (Communal Value) เพื่อตอบโจทย์การอยู่ในโลกที่อิงอาศัยร่วมกับผู้อื่น

 

ค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ขับเคลื่อนโดยความรู้ ที่สะท้อนผ่าน Knowing, Thinking, Experiencing และ

Serving ขณะที่ค่านิยมจิตสาธารณะขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม ที่สะท้อนผ่าน Trusting, Caring, Sharing และ Collaborating (ดูรูปที่ 4)

 

รูปที่ 4: Self Expression Value และ Communal Value

 

Knowing, Thinking, Experiencing และ Serving ในค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิด

พลวัตใน Entrepreneurial Economy ส่วน Trusting, Caring, Sharing และ Collaborating ในค่านิยมจิตสาธารณะเป็นพลังขับในการขับเคลื่อนให้เกิด Care & Share Society  อย่างที่ทราบกันดี Entrepreneurial Economy เป็นหัวใจสำคัญของระบอบทุนนิยม ในขณะที่ Care & Share Society เป็นหัวใจสำคัญของความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่มีส่วนผสมของ Entrepreneurial Economy และ Care & Share Society อย่างลงตัวเท่านั้น จึงจะเป็นหลักประกันของการเกิด “ทุนนิยมที่ยั่งยืน” (Sustainable Capitalism)(ดูรูปที่ 5)

 

รูปที่ 5: วงจรการเกิดทุนนิยมที่ยั่งยืน

มิเพียงเท่านั้น  ค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ยังสร้างเสริมพื้นที่ส่วนบุคคล (Individual’s Private Space) ผ่านการตระหนักถึง Private Rights, Choices & Freedom, Autonomy & Empowerment และ Intellectual Independence ในขณะที่ค่านิยมจิตสาธารณะจะสร้างเสริมพื้นที่สาธารณะ (Individual’s Public Space) ผ่านการมี Tolerance และการรู้จัก Sacrifices การมี Social Responsibility &  Political Accountability, Active Participation & Commitment  ตลอดจนถึง Open Collaboration (ดูตารางที่ 3)

 

 

 

ตารางที่ 3: องค์ประกอบของค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ และ ค่านิยมจิตสาธารณะ ในบริบททางการเมือง

 

 

 
 
โครงสร้างการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่สาธารณะที่เพียงพอ  และมีส่วนผสมของทั้งสองพื้นที่อย่างลงตัวเท่านั้น ที่จะเป็นหลักประกันของการเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง (Authentic Democracy) อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความเป็นอิสระ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีจิตสาธารณะควบคู่กันไปด้วย (ดูรูปที่ 6)

 

 

รูปที่ 6: วงจรการเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง

 

ด้วยการบ่มเพาะให้ประชาชนมีค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ และ ค่านิยมจิตสาธารณะเท่านั้น ที่จะทำให้ “ทุนนิยมที่ยั่งยืน” เกิดขึ้นพร้อมๆกับ “ประชาธิปไตยที่แท้จริง” ได้  อาจกล่าวได้ว่า “ทุนนิยมที่ยั่งยืน” และ “ประชาธิปไตยที่แท้จริง” เพียงเสมือนอยู่คนละด้านของเหรียญเดียวกัน

 

เหมือนดั่งที่ในหลวงท่านเคยตรัสไว้ว่า “ถ้าแก้ไขความยากจนไม่ได้ ประชาชนก็จะไม่เป็นอิสระ เมื่อไม่อิสระ ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็จะไม่บังเกิดขึ้น”

Comment

Comment:

Tweet

หนูยังคงเชื่อ ว่าประชาธิปไตย
คือ หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและภราดรภาพค่ะ

#1 By katak on 2011-05-18 12:17